Statut Ceny Thálie

OCENĚNÍ UDĚLOVANÁ ZA MIMOŘÁDNÉ JEVIŠTNÍ VÝKONY V OBLASTI DIVADELNÍHO UMĚNÍ

v úplném znění ke dni 23.2.2018

Herecká asociace, nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, ustavená dne 11. února 1990 s působností na území České republiky, vydává tento Statut Ceny Thálie.

Čl. I

Herecká asociace je vyhlašovatelem, hlavním pořadatelem a garantem cen, které jsou udělovány umělcům za mimořádné umělecké jevištní výkony vytvořené v oblasti divadelního umění, pod názvem Ceny Thálie.

Čl. II

Hlavním smyslem oceňování uměleckých jevištních výkonů Cenami Thálie je zejména snaha zvýšit prestiž českého divadelního umění a současně prezentovat i popularizovat umělce a jejich výkony vytvářené v hlavních oborech divadelního umění. V neposlední řadě je touto formou realizováno společenské a profesní ohodnocení výkonných umělců a dalších subjektů působících v této oblasti.

Čl. III

Ceny Thálie se udělují

Čl. IV

1) Ceny Thálie mohou být uděleny za mimořádný umělecký jevištní výkon, vytvořený v  příslušném z oborů divadelního umění, který byl poprvé nastudován a uveden v rámci premiéry nebo obnovené premiéry na území České republiky. Současně však musí být splněna podmínka, že umělecký výkon byl vytvořen v hodnoceném období, kterým je období dvanácti měsíců, od prvního dne prosince do posledního dne listopadu roku přecházejícímu roku, ve kterém jsou příslušné Ceny Thálie předávány (dále jen "hodnocené období").

2) Ceny Thálie mohou být za hodnocené období uděleny v oboru

V těchto oborech může být Cena Thálie udělena za mužský i za ženský mimořádný umělecký jevištní výkon, pokud jsou splněny podmínky pro její udělení stanovené tímto statutem.

3) Umělcem nominovaným na udělení Ceny Thálie může být, s výjimkou uvedenou dále v odst. 4), pouze občan České republiky.

4) Umělci, který není občanem České republiky, může být Cena Thálie udělena za mimořádný umělecký jevištní výkon vytvořený v některém z oborů uvedených v odst. 2 pouze v případě, že tento výkon byl zrealizován od počátku nastudování původní inscenace na území České republiky a je trvalým přínosem pro české divadelní umění.

Čl. V

1) Návrhy na udělení Ceny Thálie za mimořádný umělecký jevištní výkon vytvořený v hodnoceném období na území České republiky může na adresu Herecké asociace doručit každá fyzická nebo právnická osoba, a to ve formě nominačních lístků. Nominační lístky Herecká asociace rozšiřuje v dostatečném časovém předstihu prostřednictvím divadel nebo jiných kulturních institucí a dále rovněž jejich umístěním na webových stránkách Ceny Thálie a Herecké asociace.

2) Nominační lístek je považován za platný, splňuje-li všechna formální a obsahová kritéria určená Hereckou asociací pro vyhlášení Ceny Thálie za příslušné hodnocené období. K nominačním lístkům, jimiž jsou navrhováni umělci v oborech, které nebyly v tomto období Hereckou asociací vyhlášeny na ocenění Cenami Thálie nebo nesplňují určená formální a obsahová kritéria či byly doručeny opožděně, se nepřihlíží.

3) Platné nominační lístky obsahující návrhy na udělení Ceny Thálie konkrétnímu umělci jsou Hereckou asociací evidovány podle oborů uvedených v čl. IV odst. 2 tohoto statutu, a poté předány k dalšímu rozhodování odborným porotám.

Čl. VI

1) Jednotlivé odborné poroty, jejichž předsedy jmenuje a odvolává prezidium Herecké asociace, rozhodují o návrzích na udělení Ceny Thálie v oborech podle čl. IV odst. 2) tohoto statutu. Odborné poroty sestávají nejméně ze tří členů, které jmenuje a odvolává na návrh předsedy příslušné odborné poroty rovněž prezidium Herecké asociace. Prezidium Herecké asociace může na návrh jeho člena jmenovat čestného člena odborné poroty. Ten však není povinen podílet se na rozhodování o výběru nominovaných umělců.

2) Každá z odborných porot, za obor (čl. IV odst. 2) k jehož posuzování byla jmenována, provede na základě osobního zhodnocení vytvořených uměleckých výkonů a s přihlédnutím k návrhům obsaženým v nominačních lístcích, výběr umělců, které bude nominovat za hodnocené období na udělení Ceny Thálie.

3) Odborná porota provede zápis, ve kterém odděleně za mužský a za ženský umělecký výkon navrhne umělce, kterého v daném oboru nominuje na udělení Ceny Thálie za hodnocené období. Součástí zápisu musí být uvedení uměleckého výkonu, za který je umělec na Cenu Thálie nominován včetně zdůvodnění nominace.

4) Počet nominací, který může být jednotlivou odbornou porotou předložen, je stanoven prezidiem Herecké asociace v počtu tří pro každý obor, a to vždy odděleně za mužský a za ženský jevištní výkon.

Čl. VII

1) Poradním orgánem Herecké asociace pro konečné rozhodování o udělení Ceny Thálie je Kolegium pro Udělování Ceny Thálie (dále jen "kolegium"), které ze svého středu volí předsedu Kolegia.

2) Členem kolegia je z titulu své funkce předseda každé z odborných porot. Ostatní členy kolegia jmenuje prezidium Herecké asociace z význačných osobností kulturního a společenského života. Prezidium Herecké asociace může v odůvodněných případech rovněž jmenovat čestného předsedu kolegia; ten však není povinen podílet se na rozhodování podle odst. 3. Členství v kolegiu je neslučitelné s členstvím v prezidiu Herecké asociace.

3) Kolegium na základě nominací předložených jednotlivými odbornými porotami rozhoduje v každém z odborů uvedených v čl. IV odst. 2 tohoto statutu o umělci, kterému bude za hodnocené období udělena Cena Thálie za mužský umělecký výkon a za ženský umělecký výkon.

4) Rozhodování kolegia podle odst. 3) se koná vždy v den předávání Ceny Thálie, a to za účasti notáře a zástupce Herecké asociace tak, že každý z členů kolegia odevzdá notáři hlasovací lístky s uvedením umělce a umělkyně, kterou z nominací dle odst. 3) v jednotlivém oboru navrhuje na udělení Ceny Thálie za hodnocené období.

5) Po odevzdání hlasovacích lístků podle odst. 4) provede notář prosté sčítání hlasů odevzdaných členy kolegia. Umělec a umělkyně, kteří v  daném oboru získali nejvíce hlasů, jsou za hodnocené období oceněni Cenou Thálie, a to za nejlepší mužský nebo ženský umělecký jevištní výkon v daném oboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy kolegia. V případě podjatosti předsedy kolegia a rovnosti hlasů se hlasování opakuje do té doby, než dojde k nespornému výsledku.

6) Notář o provedeném hlasování členů kolegia sepíše notářský zápis, který je uložen v sídle Herecké asociace.

Čl. VIII

Prezidium Herecké asociace může rozhodnout na návrh příslušné odborné poroty, o udělení Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oblasti divadelního umění v příslušném oboru.

Čl. IX

Prezidium Herecké asociace může rozhodnout na návrh odborné poroty v oboru činohra o udělení Ceny Thálie za výrazný umělecký jevištní výkon mladému umělci nebo umělkyni, kteří v hodnoceném období dovršili maximálně 33 let věku.

Čl. X

Prezidium Herecké asociace může rozhodnout na návrh odborné veřejnosti o udělení Ceny Thálie za šíření divadelního umění v televizi.

Čl. XI

Kolegium může rozhodnout o udělení Ceny kolegia. Tato cena může být udělena umělci nebo umělkyni za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění, v kterémkoliv z oborů uvedených v čl IV odst. 2.

Čl. XII

Ocenění podle tohoto statutu mohou být udělována každoročně s tím, že jejich předání oceněným umělcům se uskuteční zpravidla v březnu roku následujícího po hodnoceném období.

Čl. XIII

1) Členové kolegia a odborných porot a jejich předsedové jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí v souvislosti s výkonem své funkce nebo členství v těchto orgánech.

2) V případě, že některou z osob nominovaných na Ceny Thálie je osoba blízká ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku, ve vztahu k předsedovi nebo členu kolegia či odborné poroty je tento předseda nebo členy z rozhodování o nominacích v příslušném oboru, ve smyslu ustanovení čl. VI a VII. Statutu vyloučen na základě svého prohlášení o podjatosti. To se týká i případné jejich aktivní účasti na posuzovaném výkonu umělce nebo umělkyně v pozici autora, režiséra, scénáristy či služebně nadřízeného.

Čl. XIV

1) Pokud se vedení divadla svobodně rozhodne, že členům odborné poroty Ceny Thálie nebo členům kolegia Ceny Thálie neposkytne možnost shlédnout jejich představení za podmínek, které členům odborné poroty Ceny Thálie nebo členům kolegia Ceny Thálie fakticky znemožní posuzování výkonů umělců na jevišti, bude z hodnocení Ceny Thálie takovéto představení automaticky vyřazeno. O této skutečnosti je povinen předseda příslušné odborné poroty popř. kolegia bezodkladně informovat ředitele divadla. Výjimkou jsou představení, která kolegium Ceny Thálie nemůže zhlédnout na jevišti, protože v době jeho posuzování již nebudou na repertoáru divadla a členové kolegia Ceny Thálie je zhlédnou na video nosiči nebo jiném médiu.

2) Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení a zrušuje se statut Ceny Thálie schválený prezidiem Herecké asociace dne 1.12.2016.

V Praze, dne 23.2.2018
Mgr. et Mgr. Ondřej Kepka
prezident Herecké asociace

 

STATUT

 
 

© 2007-2019 Herecká asociace | ilustrace: Adolf Born | Archivováno NK ČR | Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE