Česká akademie divadelníků

Organizační a jednací řád pro ročník 2023

ÚVODNÍ PREAMBULE

1) Prezidium Herecké asociace na svém zasedání dne 24. dubna 2019 rozhodlo o ustanovení České akademie divadelníků (dále jen „Akademie“), jako organizační složky Herecké asociace.
2) Cílem Akademie je zapojit širší divadelní obec do spolurozhodování o Cenách Thálie
3) Jako svůj hlavní cíl Akademie přímo uděluje Cenu České akademie divadelníků za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění
4) V čele Akademie stojí předseda jmenovaný ze členů Akademie prezidiem Herecké asociace.
5) Mezi další poslání Akademie patří zejména návrhy nominací na udělení Cen Thálie v oborech uvedených v čl. IV Statutu Cen Thálie.

ČLENSTVÍ V AKADEMII

1) Členy Akademie jsou
a) nositelé Cen Thálie ve všech oborech počínaje rokem 1993
b) další žijící významné osobnosti
2) O členství dalších osobností rozhoduje prezidium Herecké asociace na základě vlastního výběru.
3) Členství v Akademii není povinné a kdokoliv může své členství písemně ukončit nebo nepřijmout.
4) Členství v Akademie zanikne rozhodnutím prezidia Herecké asociace či smrtí.

PRÁVA ČLENŮ AKADEMIE

Volba Ceny České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění (dále jen „Cena Akademie“)
1) Cenu Akademie může obdržet významná žijící osobnost, jejíž přínos českému divadelnímu umění je mimořádný. Umělec, který může získat jinou cenu Thálie, by měl být oceněn jen v mimořádných případech. Zejména by měli být oceňováni autoři, režiséři, scénáristé, choreografové, scénografové, dirigenti a další významní divadelníci. Z udílení Ceny Akademie jsou vyloučeni interpretační umělci za jednotlivé výkony v oborech uvedených v čl. IV odst. 2 Statutu Cen Thálie.
2) Akademie volí nositele Ceny Akademie ve dvou kolech.
3) V prvním kole každý člen Akademie navrhuje v elektronickém hlasování maximálně pět osobností. Návrh musí obsahovat stručné zdůvodnění pro případné udělení ceny.
4) Členové odborných porot Cen Thálie a členové prezidia Herecké asociace mohou před prvním kolem akademikům doporučit jména významných osobností, které by mohli Cenu Akademie obdržet. Tyto návrhy mají však charakter pouhého doporučení.
5) Do druhého kola postupuje pět osobností, které v prvním kole dostaly nejvíce hlasů.
6) Prezidium Herecké asociace může rozhodnout, že navržená osobnost nemůže postoupit do druhého kola, a to v případě, že zásadně nesplňuje podmínky pro udělení ceny.
7) Cenu Akademie za mimořádný přínos českému divadlu získá osobnost s nejvyšším počtem hlasů.

Další čestné úkoly členů Akademie
1) Členové Akademie mohou upozorňovat odborné poroty na zajímavé jevištní výkony, a tím postihnout široké divadelní dění ze všech koutů republiky.
2) Členové Akademie mohou navrhnout, a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku, jednotlivým odborným porotám interpreta na případné udělení Ceny Thálie. Návrh musí obsahovat zdůvodnění.
3) Odborné poroty se musí těmito návrhy zabývat – a to zejména, když se na stejný výkon sejde více upozornění. Návrhy členů Akademie však v žádném případě nemohou svými návrhy zasáhnout do autentického rozhodování odborných porot.
4) Členové Akademie mohou upozornit prezidium Herecké asociace na významné osobnosti, kterým by mohla být udělena Cena Thálie za celoživotní mistrovství v daném oboru či Cena Thálie za výrazný jevištní výkon mladému umělci či umělkyni do 33 let.
5) Členové Akademie mohou prezidiu Herecké asociace posílat návrhy na změny statutu Cen Thálie. Prezidium Herecké asociace se těmito návrhy bude vždy před vyhlášením Cen Thálie jednou ročně zabývat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Pro ročník 2023 se postupuje podle tohoto organizačního a jednacího řádu přiměřeně.
2) Tento organizační a jednací řád České akademie divadelníků byl odsouhlasen prezidiem Herecké asociace dne, kterým nabývá účinnosti.
3) Jeho změny a doplňky mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem prezidia Herecké asociace.

V Praze, dne 9.května 2019