Statut Ceny Thálie

v úplném znění ke dni 12.března 2019

Ocenění udělovaná za mimořádné jevištní výkony v oblasti divadelního umění

Herecká asociace, nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, ustavená dne 11. února 1990 s působností na území České republiky, vydává tento

Čl. I

Herecká asociace je vyhlašovatelem, hlavním pořadatelem a garantem cen, které jsou udělovány umělcům za mimořádné umělecké jevištní výkony vytvořené v oblasti divadelního umění, pod názvem Ceny Thálie.

Čl. II

Hlavním smyslem oceňování uměleckých jevištních výkonů Cenami Thálie je zejména snaha zvýšit prestiž českého divadelního umění a současně prezentovat i popularizovat umělce a jejich výkony vytvářené v hlavních oborech divadelního umění. V neposlední řadě je touto formou realizováno společenské a profesní ohodnocení výkonných umělců a dalších subjektů působících v této oblasti.

Čl. III

Ceny Thálie se udělují
a) za mimořádný umělecký jevištní výkon (čl. IV-VII)
b) za celoživotní mistrovství v oblasti divadelního umění (čl. IX)
c) za výrazný umělecký jevištní výkon mladému umělci nebo umělkyni (čl. X)
d) za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění (čl. XII)
e) Cena Thálie může být udělena také za šíření divadelního umění v TV (č. XI)

Čl. IV

1) Ceny Thálie mohou být uděleny za mimořádný umělecký jevištní výkon, vytvořený v příslušném z oborů divadelního umění, který byl poprvé nastudován a uveden v rámci premiéry (nikoliv však obnovené premiéry) na území České republiky. Současně však musí být splněna podmínka, že umělecký výkon byl vytvořen v průběhu hodnocené divadelní sezóny od prvního dne června předcházejícího roku do posledního dne května roku, ve kterém jsou příslušné Ceny Thálie předávány (dále jen „hodnocené období“).

2) Ceny Thálie mohou být za hodnocené období uděleny v oboru
a) činohra
b) opera
c) muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry
d) tanec a pohybové divadlo
e) alternativní a loutkové divadlo

V oborech pod písm. a) až d) může být Cena Thálie udělena zvlášť za mužský a za ženský mimořádný umělecký jevištní výkon, v oboru pod písm. e) může být udělena pouze jedna Cena Thálie.

Čl. V

1) O udělení Ceny Thálie v oborech podle čl. IV odst. 2) tohoto statutu rozhodují odborné poroty.

2) Odborné poroty sestávají ze tří až třinácti členů, které jmenuje a odvolává pro příslušné hodnocené období prezidium Herecké asociace.

3) Prezidium jmenuje členy odborných porot vždy na hodnocené období.

4) Po jmenování zvolí členové odborné poroty předsedu příslušné odborné poroty.

Čl. VI

Počínaje divadelní sezónou 2018-2019 rozhodlo prezidium HA o ustavení České akademie divadelníků (dále jen Akademie), jako volného sdružení osob působících v oblasti živého umění, k udělování Ceny České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadlu.
Činnost Akademie upravuje Organizační a jednací řád Akademie, který je přílohou tohoto statutu.

Čl. VII

1) Předsedovi příslušné odborné poroty mohou předkládat jeden návrh na nominace v příslušném oboru (viz čl. IV, odst. 2), a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku:

– Členové Akademie
– Asociace profesionálních divadel
– Asociace nezávislých divadel
– Janáčkova akademie múzických umění
– Divadelní a hudební fakulta Akademie múzických umění
– Státní konzervatoře – tento termín je oficiální viz databáze na internetu
– Divadla, která mají statut příspěvkové organizace nebo společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo obecně prospěšné společnosti.

2) Všichni členové příslušné odborné poroty nejpozději do 15.6. příslušného kalendářního roku provedou na základě zhodnocení uměleckých výkonů v uplynulé divadelní sezóně a návrhů nominací, předložených subjekty uvedenými v odst. 1, výběr umělců, které bude nominovat za hodnocené období na udělení Ceny Thálie, a to ve dvou fázích.

3) V první fázi vyberou společně všichni členové odborné poroty 10 nominantů pro každý obor, a to vždy odděleně za mužský a za ženský jevištní výkon s výjimkou oboru alternativní a loutkové divadlo, kde vyberou společných 10 nominantů.

4) Z takto vybrané širší nominace vyberou 3 nominanty pro každý obor, a to vždy odděleně za mužský a ženský jevištní výkon s výjimkou oboru alternativní a loutkové divadlo, kde vyberou 5 nominantů bez ohledu na pohlaví.

5) Odborná porota provede zápis o průběhu těchto nominací, ve kterém musí být uveden umělecký výkon, za který je umělec na Cenu Thálie nominován včetně zdůvodnění nominace.

Čl. VIII

1) Konečné rozhodování o udělení Ceny Thálie provádí členové odborných porot v místě vyhlašování Cen Thálie.

2) Členové odborné poroty na základě nominací v každém z odborů uvedených v čl. IV odst. 2 tohoto statutu rozhodnou o umělci, kterému bude za hodnocené období udělena Cena Thálie za mužský umělecký výkon a za ženský umělecký výkon, s výjimkou ceny pro alternativní umělce (čl. IV/e), kde je pouze udělena jedna cena pro muže a ženy dohromady.

3) Podmínkou pro konečné hlasování u jednotlivých členů poroty je skutečnost, že osobně byli přítomni nominovanému uměleckému výkonu či jej alespoň shlédli ze záznamu.

4) Rozhodování členů odborných porot se koná vždy v den předávání Ceny Thálie, a to za účasti notáře a zástupce Herecké asociace tak, že každý z členů odborné poroty odevzdá notáři hlasovací lístky s uvedením umělce a umělkyně, které z nominací dle odst. 3) v jednotlivém oboru navrhuje na udělení Ceny Thálie za hodnocené období.

5) Po odevzdání hlasovacích lístků podle odst. 4) provede zástupce Herecké asociace za dohledu notáře prosté sčítání hlasů odevzdaných členy odborné poroty. Umělec a umělkyně, kteří v daném oboru získali nejvíce hlasů, jsou za hodnocené období oceněni Cenou Thálie, a to za nejlepší mužský nebo ženský umělecký jevištní výkon v daném oboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy odborné poroty. V případě podjatosti předsedy odborné poroty a rovnosti hlasů se hlasování opakuje do té doby, než dojde k nespornému výsledku.

6) Notář o provedeném hlasování odborných porot sepíše notářský zápis, který je uložen v sídle Herecké asociace.

Čl. IX

Prezidium Herecké asociace může rozhodnout na vlastní návrh a na návrh příslušné odborné poroty a Akademie, o udělení Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oblasti divadelního umění v příslušném oboru. Za obor činohra je možné udělit ceny dvě – v mužské i ženské kategorii.

Čl. X

Prezidium Herecké asociace může rozhodnout na návrh odborné poroty v oboru činohra o udělení Ceny Thálie za výrazný umělecký jevištní výkon mladému umělci nebo umělkyni, kteří v hodnoceném období dovršili maximálně 33 let věku. Tato cena bude předána v průběhu tiskové konference k danému ročníku Ceny Thálie.

Čl. XI

Prezidium Herecké asociace může rozhodnout na návrh odborné veřejnosti o udělení Ceny Thálie za šíření divadelního umění v televizi.

Čl. XII

Akademie může udělit významné mezižánrové osobnosti českého divadla Cenu České akademie divadelníků. Udělení této ceny upravuje jednací a organizační řád akademie.

Čl. XIII

Ocenění podle tohoto statutu mohou být udělována každoročně s tím, že jejich předání oceněným umělcům se uskuteční zpravidla po skončení příslušné divadelní sezóny ve čtvrtém čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Čl. XIV

1) Členové odborných porot a Akademie jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí v souvislosti s výkonem své funkce nebo členství v těchto orgánech.

2) V případě, že některou z osob nominovaných na Ceny Thálie je osoba blízká ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku, ve vztahu k předsedovi nebo členu odborné poroty či Akademie je tento člen z rozhodování o nominacích v příslušném oboru vyloučen na základě svého prohlášení o podjatosti. To se týká i případné jejich aktivní účasti na posuzovaném výkonu umělce nebo umělkyně v pozici autora, režiséra, scénáristy či služebně nadřízeného.

Čl. XV

1) Pro přechodné období Cen Thálie ročníku 2018 platí, že odborné poroty hodnotí výkony v období od 1.12.2017 do 31.5.2019.

2) Pokud se vedení divadla svobodně rozhodne, že členům odborné poroty Ceny Thálie neposkytne možnost shlédnout jejich představení za podmínek, které členům odborné poroty Ceny Thálie fakticky znemožní posuzování výkonů umělců na jevišti, bude z hodnocení Ceny Thálie takovéto představení automaticky vyřazeno. O této skutečnosti je povinen předseda příslušné odborné poroty bezodkladně informovat ředitele divadla.

3) Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení a zároveň se ruší statut Ceny Thálie schválený prezidiem Herecké asociace dne 23.února 2018.

V Praze, dne 12.března 2019
Mgr. Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace

 

ke stažení_Statut CENY THÁLIE 12_3_2019 (pdf, 210 KB)