Statut Cen Thálie

v úplném znění ke dni 27. dubna 2022

OCENĚNÍ UDĚLOVANÁ ZA MIMOŘÁDNÉ JEVIŠTNÍ VÝKONY V OBLASTI DIVADELNÍHO UMĚNÍ

Herecká asociace, nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, ustavená dne 11. února 1990 s působností na území České republiky, vydává tento

Statut Ceny Thálie

Čl. I

Herecká asociace je vyhlašovatelem, hlavním pořadatelem a garantem cen, které jsou udělovány umělcům za mimořádné umělecké jevištní výkony vytvořené v oblasti divadelního umění, pod názvem Ceny Thálie.

Čl. II

Hlavním smyslem oceňování uměleckých jevištních výkonů Cenami Thálie je zejména snaha zvýšit prestiž českého divadelního umění a současně prezentovat i popularizovat umělce a jejich výkony vytvářené v hlavních oborech divadelního umění. V neposlední řadě je touto formou realizováno společenské a profesní ohodnocení výkonných umělců a dalších subjektů působících v této oblasti.

Čl. III

Ceny Thálie se udělují
a) za mimořádný umělecký jevištní výkon (čl. IV-VII)
b) za celoživotní mistrovství v oblasti divadelního umění (čl. IX)
c) za výrazné umělecké jevištní výkony v činohře mladému umělci nebo umělkyni (čl. X)
d) za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění (čl. XII)
e) Cena Thálie může být udělena také za šíření divadelního umění v TV (č. XI)

Čl. IV

1) Ceny Thálie mohou být uděleny za mimořádný umělecký jevištní výkon, vytvořený v příslušném z oborů divadelního umění, který byl poprvé nastudován a uveden v rámci premiéry (nikoliv však obnovené premiéry) na území České republiky. Současně však musí být splněna podmínka, že umělecký výkon byl vytvořen v průběhu hodnocené divadelní sezóny od prvního dne června předcházejícího roku do posledního dne června roku, ve kterém jsou příslušné Ceny Thálie předávány (dále jen „hodnocené období“).

2) Ceny Thálie mohou být za hodnocené období uděleny v oboru
a) činohra
b) opera
c) muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry
d) balet, tanec a pohybové divadlo
e) alternativní divadlo
f) loutkové divadlo

V oborech pod písm. a) až d) může být Cena Thálie udělena zvlášť za mužský a za ženský mimořádný umělecký jevištní výkon, v oboru pod písm. e) a f) může být udělena pouze jedna Cena Thálie.

Čl. V

1) O udělení Ceny Thálie v oborech podle čl. IV odst. 2) tohoto statutu rozhodují odborné poroty.

2) Odborné poroty sestávají ze tří až patnácti členů, které jmenuje a odvolává pro příslušné hodnocené období prezidium Herecké asociace.

3) Prezidium jmenuje členy odborných porot vždy na hodnocené období.

4) Po jmenování zvolí členové odborné poroty předsedu příslušné odborné poroty.

Čl. VI

Počínaje divadelní sezónou 2018-2019 rozhodlo prezidium HA o ustavení České akademie divadelníků (dále jen Akademie), jako volného sdružení osob působících v oblasti živého umění, k udělování Ceny České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadlu.
Činnost Akademie upravuje Organizační a jednací řád Akademie, který je přílohou tohoto statutu.

Čl. VII

1) Předsedovi příslušné odborné poroty mohou předkládat jeden návrh na nominace v příslušném oboru (viz čl. IV, odst. 2), a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku:

– Členové Akademie
– Asociace profesionálních divadel
– Asociace nezávislých divadel
– Janáčkova akademie múzických umění
– Divadelní a hudební fakulta Akademie múzických umění
– Státní konzervatoře – tento termín je oficiální viz databáze na internetu
– Divadla, která mají statut příspěvkové organizace nebo společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo obecně prospěšné společnosti.

2) Všichni členové příslušné odborné poroty nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku provedou na základě zhodnocení uměleckých výkonů v uplynulé divadelní sezóně a návrhů nominací, předložených subjekty uvedenými v odst. 1, výběr umělců, které bude nominovat za hodnocené období na udělení Ceny Thálie, a to ve dvou fázích.

3) V první fázi vyberou společně všichni členové odborné poroty 10 nominantů pro každý obor, a to vždy odděleně za mužský a za ženský jevištní výkon s výjimkou oborů alternativní divadlo a loutkové divadlo, které vyberou každý 10 nominantů smíšených z mužských i ženských jevištních výkonů.

4) Z takto vybrané širší nominace vyberou 3 nominanty pro každý obor, a to vždy odděleně za mužský a ženský jevištní výkon s výjimkou oborů alternativní divadlo a loutkové divadlo, které vyberou v každém oboru 5 nominantů bez ohledu na pohlaví.

5) Odborná porota provede zápis o průběhu těchto nominací, ve kterém musí být uveden umělecký výkon, za který je umělec na Cenu Thálie nominován včetně zdůvodnění nominace.

Čl. VIII

1) Konečné rozhodování o udělení Ceny Thálie provádí členové odborných porot v místě vyhlašování Cen Thálie.

2) Členové odborné poroty na základě nominací v každém z oborů uvedených v čl. IV odst. 2 tohoto statutu rozhodnou o umělci, kterému bude za hodnocené období udělena Cena Thálie za mužský umělecký výkon a za ženský umělecký výkon, s výjimkou ceny pro alternativní umělce a ceny pro loutkoherce (čl. IV/e), kde je v každém oboru udělena pouze jedna cena pro muže a ženy dohromady.

3) Podmínkou pro konečné hlasování u jednotlivých členů poroty je skutečnost, že osobně byli přítomni nominovanému uměleckému výkonu či jej alespoň shlédli ze záznamu.

4) Rozhodování členů odborných porot se koná vždy v den předávání Ceny Thálie, a to za účasti notáře a zástupce Herecké asociace tak, že každý z členů odborné poroty odevzdá notáři hlasovací lístky s uvedením umělce a umělkyně, které z nominací dle odst. 3) v jednotlivém oboru navrhuje na udělení Ceny Thálie za hodnocené období.

5) Po odevzdání hlasovacích lístků podle odst. 4) provede zástupce Herecké asociace za dohledu notáře prosté sčítání hlasů odevzdaných členy odborné poroty. Umělec a umělkyně, kteří v daném oboru získali nejvíce hlasů, jsou za hodnocené období oceněni Cenou Thálie, a to za nejlepší mužský nebo ženský umělecký jevištní výkon v daném oboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy odborné poroty. V případě podjatosti předsedy odborné poroty a rovnosti hlasů se hlasování opakuje do té doby, než dojde k nespornému výsledku.

6) Notář o provedeném hlasování odborných porot sepíše notářský zápis, který je uložen v sídle Herecké asociace.

Čl. IX

Prezidium Herecké asociace může rozhodnout na vlastní návrh a na návrh příslušné odborné poroty a Akademie, o udělení Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oblasti divadelního umění v příslušném oboru. Za obor činohra je možné udělit ceny dvě – v mužské i ženské kategorii.

Čl. X

Prezidium Herecké asociace může rozhodnout o udělení Ceny Thálie za výrazné umělecké jevištní výkony v činohře mladému umělci nebo umělkyni za období do dosažení 33 let věku. Ke svému rozhodování si může vyžádat doporučení odborné poroty.

Čl. XI

Prezidium Herecké asociace může rozhodnout na návrh odborné veřejnosti o udělení Ceny Thálie za šíření divadelního umění v televizi.

Čl. XII

Akademie může udělit významné mezižánrové osobnosti českého divadla Cenu České akademie divadelníků. Udělení této ceny upravuje jednací a organizační řád akademie.

Čl. XIII

Ocenění podle tohoto statutu mohou být udělována každoročně s tím, že jejich předání oceněným umělcům se uskuteční zpravidla po skončení příslušné divadelní sezóny ve čtvrtém čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Čl. XIV

1) Členové odborných porot a Akademie jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí v souvislosti s výkonem své funkce nebo členství v těchto orgánech.

2) V případě, že některou z osob nominovaných na Ceny Thálie je osoba blízká ve smyslu ustanovení § 22 občanského zákoníku, ve vztahu k předsedovi nebo členu odborné poroty či Akademie je tento člen z rozhodování o nominacích v příslušném oboru vyloučen na základě svého prohlášení o podjatosti. To se týká i případné jejich aktivní účasti na posuzovaném výkonu umělce nebo umělkyně v pozici autora, režiséra, scénáristy či služebně nadřízeného.

Čl. XV

1) Pro ročník Ceny Thálie 2020 platí, že odborné poroty hodnotí výkony v období od 1.6. 2019 do 30.6. 2020. Ve výjimečných případech může odborná porota rozhodnout o zařazení červnové premiéry do následujícího ročníku Ceny Thálie.

2) Pokud se vedení divadla svobodně rozhodne, že členům odborné poroty Ceny Thálie neposkytne možnost zhlédnout jejich představení za podmínek, které členům odborné poroty Ceny Thálie fakticky znemožní posuzování výkonů umělců na jevišti, bude z hodnocení Ceny Thálie takovéto představení automaticky vyřazeno. O této skutečnosti je povinen předseda příslušné odborné poroty bezodkladně informovat ředitele divadla.

3) Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení a zároveň se zrušuje statut Ceny Thálie schválený prezidiem Herecké asociace dne 26. 5. 2021.

V Praze, dne 27. 4. 2022

Mgr. et Mgr. Ondřej Kepka v.r.
prezident Herecké asociace

Ke stažení: Statut Cen Thálie schválený prezidiem HA 27. dubna 2022